"สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์" จะนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO 105 ล้านหุ้น

#ทันหุ้น-บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNPS จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 105 ล้านหุ้น หรือ 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนที่จะนำไปเพิ่มเทคโนโลยีในการสกัดให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น, ใช้วิจัย พัฒนา และผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับ ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพร และอาหารทางการแพทย์ 6 รายการ, ชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน และการรับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัยภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (Original Design Manufacturer) รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (Original Brand Manufacturer)

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน เป็นธุรกิจต้นน้ำที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด 390 รายการ ประกอบด้วย สารสกัดสำหรับเครื่องสำอางและเวชสำอาง 159 รายการ สารสกัดสำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 106 รายการ สารสกัดสำหรับยา 102 รายการ และวัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและเวชสำอาง 23 รายการ จากการที่บริษัทฯ มีฐานข้อมูลสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานจำนวนมากทำให้สามารถนำเอาองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาสารสกัดที่มีความแตกต่างจากสารสกัดที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสารสกัดสมุนไพรภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Branded Ingredients) ซึ่งเป็นสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีการทดสอบคุณประโยชน์ด้านสุขภาพ (Clinical Study) และมีปริมาณสารสำคัญในปริมาณที่สูงกว่าสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน

2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย สามารถแบ่งเป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่

2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างพัฒนาและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (Original Design Manufacturer : ODM) : เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการโดย SI ซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทำการศึกษาวิจัย คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและต่อทะเบียนสินค้ากับ อย. ตลอดจนการผลิตภายใต้การควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ที่ SI รับจ้างพัฒนาและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในปี 2563 ถึงงวดหกเดือนปี 2566 SI มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด 1,100 รายการ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง 708 รายการ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 277 รายการ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร 104 รายการ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 11 รายการ

2.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (Original Brand Manufacturer : OBM) : เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการโดย SI และ WELL สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัยภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ นั้น เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสมุนไพรที่เกิดจากการศึกษาวิจัยรวมถึงนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการพิสูจน์โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์หลักของ WELL ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรครบถ้วนโคลอชัวร์ (Colosure) ภายใต้ตราสินค้า Wellnova นอกจากนี้ SI ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ยาแก้คันไนน์เฮิร์บ กรีนบาล์ม ฟอร์ รีลีฟ อิชชิ่ง, ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร มาดามไทเฮิร์บ, สเปรย์สำหรับฉีดหน้ากาก ตรา Specialty และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 SI ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ชนิดชงดื่ม ตรา Phytae ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และศักยภาพในการแข่งขัน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 49.33% ภายหลัง IPO จะลดลงมาที่ 36.64% รองลงมาได้แก่ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ถือหุ้น 29.06% ภายหลังสัดส่วนจะลดลงมาที่ 21.52% และดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ถือหุ้น 21.61% ภายหลังสัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 16.01%

ทั้งนี้ผู้ถือของของบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบด้วย รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วน 67.00% ดร. ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ถิอหุ้นในสัดส่วน 23.90% และนายจารุภัทร กฤษฎาพงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วน 9.10%

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://thunhoon.com/article/281240

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)