ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

Resource Center

หน้าหลัก / นักลงทุนสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่ / ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

หนังสือชี้ชวน

หัวข้อ Filing Version แรก Filing Version ล่าสุด
ปกหน้า
-
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
-
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
-
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
-
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
-
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
-
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
-
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
-
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
-
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
-
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
-
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
-
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
-
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
-
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
-
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
-
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
-
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
-
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
-
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
-
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-
[ส่วนที่ 4] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
-
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
-
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
-
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
-
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
-
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
-
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
-
[เอกสารแนบอื่นๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
-
[เอกสารแนบอื่นๆ] ข้อมูลทางการเงินเสมือน ปี 2563
-

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)