รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

The Board of Directors and Executive

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1.นายสุรพิทย์ กีรติบุตร ประธานกรรมการ

2.รศ.ภญ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ รองประธานกรรมการ

3.นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการตรวจสอบ

5.นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการตรวจสอบ

6.ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ กรรมการ

7.ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา กรรมการ

8.นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ กรรมการ

รายนามคณะผู้บริหารบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1.รศ.ภญ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร

2.รศ.ภญ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO)

3.ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

4.ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (CINO)

5.นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์ ปราะธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

6.นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

7.นางสาววันวิสาข์ ทองอาสน์ เลขานุการ

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)