จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

Code of Conduct

หน้าหลัก / การกำกับดูแลกิจการ / จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด มหาชน (“บริษัท”) มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ในการดำเนินงานแล้ว การยึดมั่นในจริยธรรม การมีคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต จะนำพาให้บริษัทประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)