คณะผู้บริหาร

Management team

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / โครงสร้างองค์กร / คณะผู้บริหาร

รศ.ภญ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

• ประธานกรรมการบริหาร

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (CINO)

นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์

• ปราะธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

นางสาววันวิสาข์ ทองอาสน์

• เลขานุการ

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)