การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง

-

หน้าหลัก / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง

การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)