กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Major Shareholders

หน้าหลัก / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง

“สร้างสรรค์สมุนไพรไทย สู่ปรากฎการใหม่ของคุณค่าที่ยั่งยืน”

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)